apneti

מנהלת: שרה שיטרית

עסקים למען עסקי  

כל יום רביעי בערב 19:00

קבוצה המיועדת לבעלי עסקים העובדים עם ארגונים, חברות ונותני שירותים לעסקים מכל הארץ.

ימי עיון המכילים 2-3 הרצאות בשיתוף פעולה עם חברת הפקת כנסים.

להרשמה