apneti

תנאי שימוש – com.Upneti
ברוכים הבאים לאתר com.upneti.www://https וכן לכל הפלטפורמות והאפליקציות הקשורות אליו ) יחד:
"האתר"(, המופעל על ידי נתי כהן, ו/או על ידי חברה בשליטתה )"מפעילת האתר"(.
אנא קראו בבקשה את האמור בתנאי שימוש אלה ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה
בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.
1 .כללי
1.1 .כל המבצע פעולה כלשהי באתר מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תנאי שימוש אלה וכן
כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתנאי שימוש אלה המהווים
הסכם לכל דבר וענין בין ה אתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא
הימנע משימוש ב אתר.
2.1 .מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה
מראש, ולכן יש לבחון את תנאי שימוש אלה לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים
לשינוי כלשהו בתנאי שימוש אלה, הסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתמש יהיה הפסקת השימוש באתר .
כל שינוי בתנאי שימוש אלה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
2 .מטרתו של האתר
1.2 .האתר הי נו פלטפורמה לפעילות קהילה למפגשים עסקיים המופעל על-ידי מפעילת האתר ברשת
האינטרנט, ומיועד לבעלי עסקים בלבד.
2.2 .מובהר כי האתר משמש לצרכים עסקיים בלבד והוא מקבל כחברים, כאורחים ו/או מנהלים בו
חברות ו/או יחידים אשר מתכוונים לעשות בו שימוש עסקי בלבד. לאור האמור לא יחולו הוראות
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות על-פיו בקשר לכל משתמש שעושה כל שימוש באתר.
לא יותר כל שימוש באתר עבור משתמש אשר מתכוון לעשות באתר שימוש אישי, ביתי או משפחתי.
3.2 .מפעילת האתר רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר
שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה
מראש. יובהר כי אי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון מסירת פרטים
לא-נכונים, פגיעה במפעילת האתר, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.
3 .ממשקי צד שלישי
1.3 .המשתמש מבין ומאשר כי קיימים ממשקי צד שלישי בהם האתר עושה או עשוי לעשות שימוש,
Facebook, Google, Instagram, WhatsApp ,Zoom, LinkedIn, Twitter -למעט מבלי אך, לרבות
Waze ובאפליקציה של מפעילת האתר )"ממשקי צד שלישי"(.
2.3 .מקום שהמשתמש עושה שימוש בממשקי צד שלישי במסגרת פעילותו באתר, אזי שימוש זה כפוף
לתנאי השימוש של ממשקי הצד השלישי, ועל המשתמש האחריות לפעול לפיהם.
4 .פרסומות
1.4 .האתר עשוי לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או
אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים. יובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לתוכנם של
האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם
של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת
לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או
פרסומות.
2.4 .מפעילת האתר אינה צד לכל עסקה עם צד שלישי ולא תישא באחריות מכ ל סוג שהוא למוצרים
ושירותים שנרכשו כאמור.
5 .העלאת תוכן לאתר ושימוש בו
1.5 .המשתמשים באתר עשויים להיות רשאים להעלות תוכן לאתר )"התוכן"(, ולשתף אחרים בתוכן
האמור. כל משתמש מתחייב שלא להעלות תוכן פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, לא חוקי, בלתי
ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה, מכיל אלימות, פוגע בפרטיות, מפר זכויות קניין רוחני של
צדדים שלישיים, הכולל פרסומת מסחרית ו/או הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של מפעילת האתר
)לרבות, אך מבלי למעט, בעלי המניות של מפעילת האתר, דירקטורים, מנהלים, נציגים, נושאי משרה,
– 2 –
עובדים, יועצים ותאגידים קשורים(. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות
כל תוכן המכיל וירוסי מחשב, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים, ספאם, קוד או קובץ מזיק ו/או שיש
בו בכל אופן שהוא בכדי לפגוע ו/או להאט את השימוש ב אתר ו/או בחוויית השימוש של האתר.
2.5 .המשתמש מתחייב, בין היתר, שלא ל עשות שימוש באתר ו/או בכל חלק מ הן באופן בלתי מורשה ו/או
תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים (crawlers ,(
עכבישים (spiders (ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר ו/או שלא לשנות, לתרגם, להנדס, להנדס לאחור
)engineer reverse )ו/או לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה
הקשורה אליהן ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהן ו/או באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור
של האתר ו/או כל חלק מ הן ו/או העלול להכפיף את מפעילת האתר לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד
המקור של האתר ו/או של כל חלק מה ן ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור
יצירות נגזרות מהאתר ו/או קוד המקור.
3.5 .מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שהוא מכל סיבה שהיא, בין אם נכללת
בתנאי השימוש הללו ובין אם לאו, שהועלה על ידי משתמש, ללא צורך במתן הודעה מראש למשתמש
שהעלה את התוכן ומבלי שיהיה עליה לנמק את הסרת התוכן. אין בהוראות סעיף זה בכדי לחסום
את מפעילת האתר מפני כל סעד משפטי אחר נגד משתמש, ומפעילת האתר שומרת לעצמה את מלוא
הזכויות לנקוט בהליכים משפטיים בהתאם.
4.5 .כל משתמש שמעלה תוכן מוסר בזאת למפעילת האתר רישיון קבוע, בלתי ניתן לביטול, ללא חיוב
בתשלום מכל סוג שהוא )לרבות, אך מבלי למעט, תמלוגים( לעשות שימוש בתוכן בכל אופן שהוא ועל
פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר ו/או להעביר רשיון זה לאחרים.
5.5 .אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתר אחר או פרסומים אחרים, ללא
אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated
.Data Mining Tools
6 .סודיות ופרטיות
1.6 .מפעילת האתר אינה מחייבת כל משתמש למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-
מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום לאתר עלולה שלא לאפשר שימוש באתר .
2.6 .מפעילת האתר תעשה שימוש ותנהל כל מידע פרטי שיימסר אליה על ידי משתמש בהתאם למדיניות
הפרטיות של האתר, אותה תוכל למצוא באתר.
3.6 .מפעילת האתר תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.
4.6 .מובהר, כי מפעילת האתר תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או
מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת שירותים מ טעם מפעילת האתר ו/או חברות
קשורות אליה, לפי הענין, העונים על ההגדרה "דבר פרסומת", על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת )בזק
ושידורים(, התשמ"ב -1982 .בנוסף, מפעילת האתר תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא"ל או
במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסו מיים, לדוג' פרטים על ביצוע
עסקה. הינך רשאי, בכל עת, להודיע למפעילת האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור
של מפעילת האתר ו/או של החברות הקשורות למפעילת האתר על ידי שימוש באפשרות ההסרה אשר
תיכלל בכל הודעה אשר תישלח אליך.
7 .זכויות יוצרים וסימני מסחר
כל התכנים והעיצובים וכל המצוי במסגרת אתר זה )לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות,
מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד( בין אם נוצרו על ידי מפעילת האתר ובין אם על ידי משתמש כלשהו,
הם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים
של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של האתר או כל
הנמצא ב ו ללא רשות מפורשת בכתב של מפעילת האתר היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-
ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי ה אתר זכות קניין רוחני כלשהו
באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי
שימוש אלו. אין לעשות שימוש בלוגו של האתר ו/או של מפעילת האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין
רוחני כלשהו של האתר ו/או מפעילת האתר ללא אישור מפעילת האתר מראש ובכתב.
8 .העדר אחריות
1.8 .מפעילת האתר אינ ה אחראי ת ולא ת ישא בכל אחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים,
אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי
– 3 –
וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר )ישיר או עקיף( עם האתר,
השימוש בו, השירותים המוצעים במסגרתו והשימוש בהם, מכל סיבה שהיא.
2.8 .היה ומפעילת האתר ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של
משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מפעילת האתר.
3.8 .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם מכל סיבה שהיא, תוטל אחריות על מפעילת האתר בקשר לנזק
אשר נגרם למשתמש, אחריותה הכוללת של מפעילת האתר תוגבל למחיר אשר שולם בפועל על ידי
המשתמש למפעילת האתר בגין השירות שרכש המשתמש באמצעות האתר, ובמקרה בו מדובר
במשתמש שלא ביצע כל רכישה באמצעות האתר, תוגבל אחריות מפעילת האתר לסכום כולל של 10
שקלים חדשים בלבד.
4.8 .מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך
תחזוקה, בשל הפסקת פעילות זמנית ו/או קבועה של האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת
פעילות כאמור לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
9 .כללי
1.9 .תנאי השימוש, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין מפעילת האתר לבין
המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם
כלולים בתנאי שימוש אלו ו/או במדיניות הפרטיות.
2.9 .מפעילת האתר רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות,
כולם או מקצתם, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות
כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת מפעילת האתר.
3.9 .הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי
המשפט של מחוז תל אביב- יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
4.9 .מובהר כי האמור בסעיפ ים 1.9-3.9 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום
מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא
הקשורה לאתר דין זר.
5.9 .רק האמור ב תנאי שימוש אלה יחייב את האתר ואת מפעילת האתר. מקום בו יש סתירה או אי –
התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר )בסעיף
קטן זה " המקור-האחר"(, יגבר האמור ב תנאי שימוש אלה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף
אם מוזכרים תנאי שימוש אלה במקור- האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא
הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור- האחר כדי להרחיב את זכויות מפעילת האתר ו/או
האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות מפעילת האתר ו/או האתר.
6.9 .תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל
מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא;
תנאי השימוש המפורטים ב תנאי שימוש אלה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית
בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים