apneti

תקנון הצטרפות לקהילה – אורחים וחברים רשומים
ברוכים הבאים לקהילת Upneti ,מועדון למפגשים עסקיים אונליין )"הקהילה"(, המופעלת על ידי נתי כהן, ו/או על ידי
חברה בשליטתה )"Upneti ,)"ותודה שבחרתם להיות חלק מפעילויות הקהילה שלנו הכוללות מפגשים עסקיים אונליין
באמצעות פלטפורמות "זום", וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר ו/או כל פלטפורמה אחרת ופעילויות מיוחדות נוספות העשויות
להתקיים מעת לעת )"הפעילויות"(.
השתתפות בפעילויות, בין אם באופן חד פעמי כאורח או כחבר רשום, כפופה ומותנית בהסכמתך למפורט בתקנון
השתתפות זה המגדיר את מערכת היחסים שבינך לבין הקהילה וכלפי Upneti ,וכן את זכויותיך וחובותיך כאורח או חבר
בקהילה )"התקנון "(. באם אינך מסכים לחלק מהתנאים המפורטים מטה, אנא המנע מהצטרפות לכל פעילות.
הוראות התקנון מכוונות לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
1 .סוגי חברות. אנו מזמינים לפעילויות שלנו הן משתמשים מזדמנים אשר יכולים להצטרף למפגש בודד כאורחים ללא
עלות )"אורחים"(, וכן משתמשים קבועים אשר נרשמו כחברים בקהילת Upneti באמצעו האתר ושילמו דמי חבר
)"חברים "(. הן אורחים והן חברים נדרשים למלא טופס בקשת הצטרפות באתר על מנת להצטרף לפעילויות. לאחר
קבלת אישור מאת Upneti על קבלת בקשת ההצטרפות, יקבל האורח או החבר את פרטי ההתחברות המתאימים
לפעילויות. כחלק מתהליך ההצטרפות באתר תתבקש לקרוא ולאשר את הוראות תקנון זה.
2 .תקופת החברות. אורח אשר אושרה השתתפותו בפעילות על ידי Upneti יוזמן להשתתף במפגש עסקי בודד אחד
בהתאם לבקשתו ולאישור Upneti .חבר אשר השלים את תהליך ההצטרפות לקהילה יהיה רשאי להשתתף בפעילויות
במשך שנה אחת או חצי שנה, מיום תחילת חברותו בקהילה בהתאם למסלול אותו בחר, אלא אם הופסקה חברותו
בהתאם למפורט להלן.
3 .דמי חברות.
1.3 .לשם הצטרפות כחבר בקהילה וכחלק מתהליך ההצטרפות, יידרש משתמש המבקש להצטרף לשלם דמי חבר,
בהתאם לפירוט אשר יופיע בטופס ההצטרפות. אישור החברות יינתן רק לאחר השלמת תשלום דמי החבר
בפועל.
2.3 .מובהר כי הפעילויות משמשות לצרכים עסקיים בלבד ויוכלו להשתתף בהם כחברים ו/או כאורחים בו חברות
ו/או יחידים אשר מתכוונים לעשות בהם שימוש עסקי בלבד. לאור האמור לא יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן,
התשמ"א-1981 והתקנות על -פיו בקשר לכל משתמש שעושה כל שימוש באתר ו/או השתתפות בפעילויות. לא
יותר כל השתתפות ורישום לפעילויות וכן חברות בקהילה עבור משתמש אשר מתכוון להשתתף בפעילויות ו/או
להיות חבר בקהילה לצורך שימוש אישי, ביתי או משפחתי.
3.3 .חבר רשום רשאי לבקש כי תופסק חברותו כחבר בקהילה, אך במקרה כזה לא יהיה זכאי החבר הרשום להחזר
כספי כלשהו לרבות בגין דמי החבר ששולמו על ידו, תהא סיבת בקשת הפסקת החברות אשר תהיה.
4.3 .תשלום דמי החברות יהיה תקף לתקופה של שנה אחת או חצי שנה בהתאם למסלול הנבחר. חידוש החברות
יתבצע 30 יום לפני תום שנה אחת מעת יום הרישום או החידוש האחרון. Upneti לא תהיה מחוייבת לחדש את
חברותו של חבר אשר איחר בתשלום חידוש החברות מעבר למועדים דלעיל. במידה וחבר פורס תשלומים
ותשלום לא מכובד תינתן לו הזכות להשלים את התשלום, אחרת חברותו תופסק.
4 .התחייבויות חבר ואורח.
1.4 .אורח ו/או חבר המשתתף בפעילות יהיה רשאי להעלות ולשתף תכנים עם יתר חברי הקהילה )"התוכן "(. כל
אורח ו/או חבר מתחייבים בזאת שלא להעלות כל תוכן פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, לא חוקי, בלתי
ראוי, ואשר אין בידיהם את מלוא ההסכמות והזכויות החוקיות להעלות ו/או להציג ו/או לשתף, פורנוגרפי,
מכיל לשון הרע, מפלה, מכיל אלימות, פוגע בפרטיות, מפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הכולל
פרסומת מסחרית ו/או הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של חבר בקהילה או של Upneti( לרבות, אך מבלי
למעט, בעלי מניותיה, דירקטורים, מנהלים, נציגים, נושאי משרה, עובדים, יועצים ותאגידים קשורים(. מבלי
לגרוע מן האמור לעיל, כל אורח ו/או חבר מתחייב בזאת שלא להעלות כל תוכן המכיל וירוסי מחשב, תוכנות
זדוניות, סוסים טרויאנים, ספאם, קוד או קובץ מזיק ו/או שיש בו בכל אופן שהוא בכדי לפגוע ו/או לפגום
בחוויית ההשתתפות של יתר חברי הקהילה. האורח ו/או החבר מתחייבים לשפות את Upneti ו/או כל מי
מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, עלות והוצאה )לרבות שכר טרחת עורך דין סביר( אשר נדרשה Upneti לשאת
בקשר עם או כתוצאה מטענה של צד שלישי המתייחסת לתוכן שהועלה בפעילות ו/או שותף עם כל חבר קהילה
על ידי האורח ו/או החבר בניגוד לאמור בסעיף 1.4 זה.
2.4 .Upneti שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שהוא מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן הודעה מראש לאורח
ו/או לחבר שהעלה את התוכן ומבלי שיהיה עליה לנמק את הסרת התוכן. אין בהוראות סעיף זה בכדי למנוע מ-
Upneti מלנקוט בכל סעד משפטי אחר נגד אורח ו/או חבר, ו-Upneti שומרת לעצמה את מלוא הזכויות לנקוט
בהליכים משפטיים בהתאם.
2
3.4 .האורח ו/או החבר מצהירים ומאשרים בזאת כי ידוע להם כי Upneti התירה להם להשתתף בפעילויות לאור
התחייבויותיהם הצהרותי הם על פי תקנון זה, וידוע להם כי כל מצג שווא או הצהרה שקרית תהא עילה לדחייה
ו/או הפסקה מיידית של השתתפותם ו/או חברותם בפעילות ו/או בקהילה ללא כל פיצוי מצד Upneti .במשלוח
בקשה להצטרפות כחבר ו/או להשתתפות בכל פעילות הנך מתחייב ומאשר, כי תפעל על פי התנאים המפורטים
בתקנון זה.
5 .כללי אתיקה. בעת הצטרפות לפעילות כאורח ובעת הצטרפות כחבר לקהילה, הנך מתחייב לפעול בצורה ראויה,
מקצועית ואדיבה כלפי חברי הקהילה ומנהליה ולשמור על כללי האתיקה של Upneti .החבר ו/או האורח מתחייבים:
1.5 .ליצור קשר כנה עם חברים בקהילה ועם לקוחות שיופנו אליהם על ידי חברי הקהילה ו לשמור על אמינות ויושרה
כלפי חברי הקהילה. חל איסור להציג מצגי שווא, מידע מטעה או כל מידע שמטרתו הולכת שולל של הזולת;
2.5 .לקחת חלק פעיל בפעילויות בהן הם לוקחים חלק, לשתף את חברי הקהילה ביכולותיהם ובידע העסקי שלהם,
להציע ולסייע לחברי הקהילה האחרים ליצור קשרים עסקיים;
3.5 .לטפל ולעקוב אחר ההפניות העסקיות הנמסרות אליהם מאת חברי הקהילה;
4.5 .לתמוך בחברי הקהילה;
5.5 .לשמור על כללי האתיקה המקצועיים אליהם הם מחוייבים על פי דין, ככל והדבר רלוונטי.
6 .השתתפות במפגשים. אורח ו/או חבר אשר יירשמו לפעילות יקפידו להתחבר לפעילות המתאימה בזמן, ולנכוח במשך
הפעילות כולה. יש להמנע מהיעדרויות שאינן לצורך על מנת לתרום לפעילות הקהילה.
7 .השעייה ו הפסקת חברות. Upneti שומרת לעצמה את הזכות להשעות או להפסיק את חברותו של חבר ו/או אורח
בפעילות כלשהי, באופן חד פעמי או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במידה והאורח ו/או החבר הפרו את
התחייבויותיהם בהתאם לתנאי תקנון זה, או ביצעו כל מעשה אחר אשר לשיקול דעת Upneti יש בו כדי לפגוע בחברי
הקהילה או להוות הפרעה לפעילותה התקינה של הקהילה ו/או כל פעילות. בכל מקרה של הפסקת חברות, מכל סיבה
שהיא, לא יהיה החבר זכאי להחזר כספי כלשהו בגין דמי החבר ששילם.
8 .איסור שידול וקבלת עמלות.
1.8 .אורח ו/או חבר לא ישדלו כל חבר קהילה בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, בעצמם ו/או באמצעות מי
מטעמם, לעזוב את הקהילה, להפסיק את חברותם בקהילה ו/או לבצע כל פעולה אשר יש בה לפגוע בפעילותה
התקינה של הקהילה, בקיום התקין של כל פעילות ו/או לפגוע ב-Upneti .
2.8 .אורח ו/או חבר לא יתנו מתן ו/או ביצוע הפניות על ידם בקבלת עמלות ו/או כל תמורה אחרת, בין בכסף ובין
בשווה כסף.
9 .סודיות ופרטיות.
1.9 .כל אורח ו/או חבר ישמרו בסודיות גמורה וברמת סודיות אשר לא תפחת מרמת השמירה הנהוגה על ידם בקשר
למידע הסודי שלהם, אשר בכל מקרה לא תפחת מרשת שמירה סטנדרטית וסבירה, כל מידע ו/או תוכן אשר
יימסרו אליהם על ידי חברי קהילה אחרים ו/או על ידי Upneti ,אשר מעצם טבעו הינו סודי ו/או מכיל סודות
מסחריים. האורח ו/או החבר מצהירים בזאת כי ידוע להם כי שימוש במידע סודי שלא בהתאם להוראות סעיף
זה עשוי להסב נזקים חמורים למוסר המידע, ועל כן מתחייבים האורח ו/או החבר לפצות את מוסר המידע
בסכום של 000,25 ש"ח, כפיצוי מוסכם, בכל מקרה של הפרת חובת הסודיות המפורטת לעיל על ידם.
2.9 .Upneti תעשה שימוש ותנהל כל מידע פרטי שיימסר אליה על ידי אורח ו/או חבר בהתאם למדיניות הפרטיות
שלה, אותה תוכל למצוא באתר.
3.9 .Upneti תהא רשאית לשלוח לאורח ו/או לחבר שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים
מסרים שמטרתם לעודד רכישת שירותים מטעם Upneti ו/או חברות קשורות אליה, לפי הענין, העונים על
ההגדרה "דבר פרסומת", על -פי תיקון 40 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב- 1982 .בנוסף, Upneti
תהיה רשאית לשלוח לאורח ו/או לחבר הודעות כאמור בדוא"ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים
בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג' פרטים על ביצוע עסקה. הינך רשאי, בכל עת, להודיע ל-Upneti על
רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של Upneti ו/או של החברות הקשורות לUpneti על ידי שימוש
באפשרות ההסרה אשר תיכלל בכל הודעה אשר תישלח אליך.
4.9 .Upneti תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי האורחים ו/או החברים.
10 .זכויות קניין רוחני .
1.10 .כל התכנים אשר נוצרו על ידי Upneti( לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה, וידאו, גרפיקה
וסאונד(, הם רכושה הבלעדי של Upneti .כל תוכן שנוצר על ידי ומצוי בבעלות בלעדית של אורח ו/או חבר הינו
רכושו הבלעדי של אותו אורח ו/או חבר. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של כל
תוכן Upneti ו/או של כל חבר ו/או אורח אחר או כל חלק ממנו ללא רשות מפורשת בכתב של Upneti ו/או
3
מאותו חבר ו/או אורח אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי אורח ו/או חבר כלשהו בתכני Upneti או
בתכנים שלו כדי להקנות ליתר האורחים ו/או חברי הקהילה זכות קניין רוחני כלשהו בתכנים אלה. אין לעשות
שימוש בלוגו, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של Upneti ללא אישור Upneti מראש ובכתב.
2.10 .כל אורח ו/או חבר שמעלה תוכן השייך לו, מוסר בזאת ל-Upneti רישיון קבוע, בלתי ניתן לביטול, ללא חיוב
בתשלום מכל סוג שהוא )לרבות, אך מבלי למעט, תמלוגים( לעשות שימוש בתוכן במסגרת הפעילויות בכל אופן
שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של Upneti .
3.10.ידוע לאורח ו/או לחבר והוא מאשר בזאת, כי Upneti תהיה רשאית להקליט בוידאו ו/או בכל אמצעי אחר את
הפעילויות, והיא תהיה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי האמור
לא גורע ממחוייבות Upneti לשמירה על פרטיות האורחים ו/או החברים בהתאם למפורט במסמך מדיניות
הפרטיות.
11 .העדר אחריות.
1.11.Upneti אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, אובדן נתונים
ו/או אובדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל
שנגרמו, לאורח ו/או לחבר, בקשר )ישיר או עקיף( עם השתתפות בפעילות, חברות בקהילה, השירותים המוצעים
במסגרת כל פעילות והשימוש בהם, מכל סיבה שהיא.
2.11.היה ו -Upneti ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של אורח ו/או חבר,
סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על Upneti .
3.11.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם מכל סיבה שהיא, תוטל אחריות על Upneti בקשר לנזק אשר נגרם לאורח
ו/או לחבר, אחריותה הכוללת של Upneti תוגבל למחיר אשר שולם בפועל על ידי האורח ו/או החבר ל-Upneti
בגין דמי החבר, ובמקרה בו מדובר באורח, תוגבל אחריות Upneti לסכום כולל של 100 שקלים חדשים בלבד.
4.11.Upneti שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות הקהילה בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל הפסקת
פעילות זמנית ו/או קבועה וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור לא תחייב הודעה מראש
או הנמקה כלשהם לאף גורם.
12 .כללי.
1.12.Upneti רשאית להסב את זכויותיה על פי תקנון זה לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת האורח ו/או החבר.
אורח ו/או חבר אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת Upneti .
2.12.הדין החל על כל הקשור בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט ש